011/8000-198 011/8000-198|office@poljoseme.com

Šrafovi ili vijci

Šrafovi ili vijci, zavrtanj, kolokvijalno šraf, šaraf, šeraf (iskvareno nem. schraub) je mašinski element. On ima cilindrično telo sa navojem i u većini slučajeva ima glavu koja služi da se pomoću odgovarajućeg alata vijak pritegne ili popusti.
Vijak se koristi za rastavljive spojeve, tj. spojeve koji se mogu sastaljati i rastavljati bez oštećenja. Prema smeru navoja vijak može biti desni (najčešće u upotrebi) ili levi. Valjkastog je oblika. Duž cele spoljne strane ili njezinog dela oblikovan je narezanim ili utisnutim navojem. To jest spiralnim užlebljenjem, koje deluje poput vešto izvedene kosine. Navoj se u obliku helikoidne linije ili uske površine ravnomernim nagibom ovija oko cilindričnog ili, ređe, blago kupastog tela i uspinje u smeru kazaljke na satu (desni navoj) ili obrnuto (levi navoj).

Prema nameni, navoji imaju različite oblike poprečnog preseka (trougaoni, trapezni, pilasti i tako dalje). Mogu biti jednovojni ili viševojni (dvovojni, trovojni), metrički ili colni (na primer cevni Vitvortov navoj). Karakteristične veličine navoja jesu ugao profila, teorijska i nosiva dubina, korak i drugo. Većinom su standardizovani, premda se iz različitih razloga izvode i izvan standarda. Pored tela s navojem, vijak je obično opremljen glavom različitog oblika. Glava vijka najčešće je šestostrana prizma, ali može biti i četvorougaona, poluokrugla, valjkasta s ravnim ili upuštenim krstom, šestouglom (takozvani imbus-vijak) ili zvezdom, potom sočivasta, krilna, narovašena, očna ili stožasta. Uglavnom ima glavu koja pruža mogućnost odvijanja ili zavijanja, uz pomoć odgovarajućeg alata kao na primer odvijač) ili ključ za šestougaone glave). Glava vijka je uglavnom veća od tela vijka, da bi se vijak zaustavio kod zavijanja, ali i da prenosi silu na nosivoj površini. Telo vijka ima na sebi navoj, koji može biti puni navoj ili delomični navoj.

Početkom 15. veka proizvedeni su prvi metalnih vijci u Evropi, ali zbog visoke cene proizvodnje otišli su u zaborav. S počekom industrijalizacije u 18. veku proizvodnja vijaka je postala jeftina. Od tada su se do danas našli kao roba široke potrošnje širom sveta.

Šrafovi, vijci se mogu odvijati sa spoljne i unutrašnje strane (inbus vijak). Navoj može biti levi i desni. Skoro svi šrafovi imaju desni navoj, a levi navoj se postavlja samo u specijalnim slučajevima, kao na primer na spremnicima ili bocama za gas. Vijčani spojevi su najčešće korištena vrsta rastavljivih spojeva. Glavni elementi vijčanog spoja su:

  • Vijak na kojem je izrađen spoljni navoj;
  • Matica ili cilindrični provrt u mašinskom delu u kojima je izrađen unutrašnji navoj;
  • Podloška ili podložna pločica, te osigurač (po potrebi).

Go to Top