Totalni herbicid i arboricid za suzbijanje zeljastih i drvenastih korova.

Primenjuje se na površine koje se pripremaju za pošumljavanje, železničke pruge, kanali i druge nepoljoprivredne površine u količini 1 – 2 l/ha tretiranjem kada su zeljasti korovi u fazi intenzivnog porasta, a drvenasti neposredno pri razvoju novog lišća.

Fitotoksičan je za sve. Na tretirane površine, najmanje 63 dana posle primene ne puštati na ispašu mlečnu, a 28 dana ostalu stoku. Sadnja se može obaviti šest meseci nakon primene.