Opis

Smeše „R-N“ i „K-N“ namenjene su ishrani rasplodnih i nosiljama konzumnih jaja. Koke nosilje u intenzivnoj fazi nošenja, bilo da je reč o nosiljam konzumnih bilo priplodnih jaja, imaju izražene potrebe, ne samo u uobičajenim hranljivim materijama, već i u količini i sastavu mineralnih materija, vitamina i amino kiselina. „R-N“ i „K-N“ su potpune smeše koje su kompetentne u zadovoljavanju navedenih potreba. Ove smeše su obogaćene enzimima za bolju svarljivost i iskorišćavanje hraniva i esencijalnim (neophodnim) aminokiselinama za postizanje maksimalnih rezultata u proizvodnji jaja.

Hraniti u suvom stanju, obročno ili po volji, po programu što je predviđeno za dotičnu rasu ili hibrid, uz obezbeđenje dovoljne količine pijaće vode.