Opis

U zemljištu na oko 2 mm od korenovog sistema biljke (rizosfera), odvijaju se intenzivni biohemijski procesi u kojima učestvuju bakterije koje pozitivno utiču na rast biljaka i označavaju se kao PGP bakterije (Plant Growth Promoting Bacteria). U ovu grupu bakterija spadaju slobodni, asocijativni i simbiozni azotofiksatori, fosfomineralizatori, bakterije koje produkuju hormone (auksine, gibereline, citokinine), antibiotike, enzime, vitamine itd.

PGP bakterije na površini korena uspostavljaju specifičan oblik zajednice koji se naziva asocijacija. Na korenovom sistemu one utiču na ishranu biljaka jer obavljaju azotofiksaciju, mineralizaciju organskih jedinjenja azota, fosfora, sumpora, produkuju kiseline koje oslobađaju K, Mg, Fe, B, Al, Mo, Mn i ostale mikroelemente iz teško rastvorljivih jedinjenja u zemljištu. Takođe, ove bakterije produkuju hormone koji kontrolišu važne fiziološke procese u biljkama: povećanje volumena ćelije, ćelijsku deobu, diferencijaciju tkiva i organa.

Simbiozni azotofiksatori formiraju kvržice u korenu leguminoznih biljaka (soja, lucerka, grašak, pasulj, detelina) gde obavljaju azotofiksaciju tj. pretvaraju inertni azot iz atmosfere u NH4+. Određena vrsta bakterije obrazuje kvržice samo na odgovarajućoj biljnoj vrsti sa kojom uspostavlja simbiozu – oblik zajednice u kojoj bakterije direktno predaju pristupačan azot biljkama, dok biljke snabdevaju bakterije asimilativima (hranljivim materijama koje je stvorila u procesu fotosinteze). Na formiranje kvržica utiče i pH zemljišta, sadržaj humusa, mehanički sastav zemljišta, primena pesticida i mineralnih đubriva.

Kompanija Agrounik je kroz naučno–istraživačke projekte izolacijom i selekcijom PGP bakterija razvila paletu biofertilizatora za tretman semena. Realizacijom projekta “Application of a New Biostimulator in Corn Seed Processing” koji je preko Fonda za inovacionu delatnost finansiran od strane EU i Svetske banke, Agrounik je razvio preparate za treman semena ratarskih, povrtarskih i leguminoznih biljaka.

Preparat SLAVOL S sadrži auksin – indol–3–sirćetnu kiselinu (IAA), koja nastaje u toku fermentacije kao sekundarni metabolit bakterija i analogan je prirodnom auksinu koji se nalazi u semenu.Utvrđeno je da koncentracija IAA koja se već nalazi u semenu nakon 2 dana od početka klijanja semena se naglo smanjuje, nakon čega se održava na konstantnom niskom nivou u toku daljeg perioda klijanja. Nanošenje SLAVOL-a S na seme utiče na povećanje koncentracije IAA što ubrzava proces klijanja i nicanja, diferencijaciju tkiva i organa, formiranje korenovog sistema i nadzemnog dela biljke.

Naši eksperimenti su dokazali da se primenom SLAVOL-a S povećava energija klijanja semena, da iznikle biljke imaju jači korenov sistem i veću lisnu masu. Seme ujednačeno niče i prolazi u isto vreme kroz iste fenofaze što je značajno za dalju primenu ostalih agrotehničkih mera u proizvodnji. Takođe, naši eksperimenti su potvrdili da tretirano seme može da se čuva i duže od godinu dana do setve što je veoma značajno za doradne centre.