Opis

WASSERDICHT – trajno elastična masa za zaptivanje (hidroizolaciju) pukotina, rupa i spojnica armiranim dralonskim vlaknima. Originalni nemački proizvod firme JAEGER. Atestirano od strane Instituta za ispitivanje materijala u građevinarstvu M PA Braunšvajg – Nemačka. Izveštaj br. 6015/0159 od 21.05.1999. OBLASTI PRIMENE I UPUTSTVO ZA UPOTREBU: WASSERDICHT prianja na sve vrste materijala koji se koriste kod krovnih pokrivača – npr.: terpapir, bitumen, zavarenu bitumensku traku, krovnu lepenku, salonit, tvrdi PVC, aluminijum, cink, bakar, olovo, kamen, beton, šindru, crep, trsku, drvo i staklo. WASSERDICHT trenutno i trajno zaptiva i na kiši i mrazu. Pukotine do 1 cm se premošćavaju dralonskim vlaknima. PRIPREMA PODLOGE: Temeljno ukloniti prljavštinu, deliće koji su se odvojili od podloge i mahovinu. Aluminijum, cink i bakar dobro očistiti sredstvima za čišćenje. Nanosi se u NERAZREDjENOM STANJU širokom četkom u debelom sloju (u ekstremnim slučajevima posle 8 dana naneti još jedan sloj). Alat se čisti nitro razređivačem. WASSERDICHT može da se boji akrilnom bojom. POTROŠNJA: oko 2 litre/m2. BOJA: siva. SUŠENJE (na 20°C): suvo, tako da ne prihvata prašinu, posle 3 časa. TEMPERATURA PRI NANOŠENJU: od -5°C do +30°C. SKLADIŠTENJE: najmanje 2 godine u neotvaranoj ambalaži. PREPORUKA: Prilikom nanošenja na površinu koja se zaptiva četku povlačiti uvek u istom smeru. UPUTSTVA U VEZI BEZBEDNOSTI: R10 ZAPALJIVO – DRŽATI VAN DOMAŠAJA DECE! – U slučaju kontakta sa kožom: oprati sapunom sa puno vode – U slučaju kontakta sa očima: oči temeljno ispirati pod tekućom vodom; u slučaju da problemi i dalje ostanu, obratiti se lekaru – U slučaju gutanja: napiti se vode i povraćati, obratiti se lekaru – U slučaju udisanja: obezbediti svež vazduh; u slučaju problema, obratiti se lekaru. Držati dalje od vatre, ne pušiti pri nanošenju – Ne dozvoliti da dospe u kanalizaciju. UPUTSTVO ZA UKLANJANJE: praznu konzervu bez ostatka materijala dati na reciklažu. Ostatke mase predati firmi za uklanjanje specijalnih otpadaka ili, ukoliko je masa očvrsla, baciti zajedno sa otpacima iz domaćinstva. Šifra vrste otpada: 55907. Atestirao: Institut IMS – Beograd, Analiza SM br. 20/2000 od avgusta 2000. godine. Upotrebiti pre datuma koji se nalazi na dnu konzerve. Proizvedeno u Nemackoj