Sistem kap po kap (ili kap po kap navodnjavanje) je metoda navodnjavanja koja omogućava precizno doziranje i isporuku vode biljkama. Ova tehnika se koristi u poljoprivredi i vrtlarstvu kako bi se osiguralo efikasno korišćenje vode i obezbedilo optimalno uslovi za rast biljaka.

Osnovna ideja sistema kap po kap je da se voda dozira direktno u korenje biljaka kroz male cevčice, cjevčice, ili kapaljke, koji se postavljaju blizu korena svake biljke. Na taj način, svaka biljka dobija tačno onoliko vode koliko joj je potrebno, a višak vode i gubitak usled isparavanja i curenja se smanjuje na minimum. Ovakav pristup smanjuje potrošnju vode u poređenju sa tradicionalnim metodama navodnjavanja, poput zalivanja površine polja ili bašte.

Prednosti sistema kap po kap uključuju:

 1. Ušteda vode: Ova tehnika omogućava precizno doziranje vode, što smanjuje potrošnju vode u poređenju sa drugim metodama navodnjavanja. To je posebno važno u područjima sa ograničenim vodnim resursima ili u periodima suše.
 2. Bolji rast biljaka: S obzirom na to da biljke dobijaju tačno onoliko vode koliko im je potrebno, njihov rast i razvoj su bolji. Takođe, smanjuje se rizik od prekomernog zalivanja ili zalivanja lišća, što može dovesti do pojave bolesti kod biljaka.
 3. Manje korova: Zbog toga što se voda isporučuje direktno korenju biljaka, smanjuje se vlaga površinskog sloja zemlje, što otežava rast korova.
 4. Smanjeni radni zahtevi: Sistem kap po kap zahteva manje održavanja i manje fizičkog rada u odnosu na neke druge metode navodnjavanja.
 5. Mogućnost automatizacije: Ovaj sistem se može automatizovati pomoću vremenskih tajmera ili senzora vlage u zemljištu, što dodatno pojednostavljuje upravljanje vodom.

Iako sistem kap po kap ima mnoge prednosti, postavljanje ovakvog sistema inicialno zahteva nešto veće troškove u poređenju sa tradicionalnim metodama navodnjavanja. Međutim, dugoročno gledano, moguće uštede na vodi i povećanje prinosa biljaka često opravdavaju ove početne investicije.

Delovi sistema kap po kap

Sistem kap po kap se sastoji od nekoliko ključnih delova, koji zajedno omogućavaju precizno doziranje i isporuku vode biljkama. Evo glavnih delova sistema kap po kap:

 1. Glavni rezervoar vode: To je osnovni izvor vode za navodnjavanje sistema kap po kap. Može biti rezervoar za sakupljanje kišnice, akumulacija, bunar, ili povezanost sa lokalnim vodovodom.
 2. Glavni distributivni cevovod: Glavni cevovod je mreža cevi koja vodu iz glavnog rezervoara prenosi do svakog segmenta sistema kap po kap.
 3. Razvodni (granični) cevovodi: Ovi cevovodi odvode vodu iz glavnog distributivnog cevovoda i prenose je do svake pojedinačne linije koja se koristi za zalivanje određenih redova ili zona biljaka.
 4. Kapaljke (drip trake): Kapaljke su mali uređaji koji se postavljaju uz biljke i služe za isporuku vode direktno do korena svake biljke. One regulišu protok vode tako da se isporučuje kap po kap ili mala količina vode na svakom kapaljki.
 5. Uzemljeni osigurači: Uzemljeni osigurači koriste se za sprečavanje povratnog udara vode iz sistema u glavni rezervoar. Ovo pomaže u zaštiti sistema od eventualnih oštećenja ili kontaminacije.
 6. Filteri: Filteri se koriste kako bi se očistila voda od čestica, sitnih delova i nečistoća koje bi mogle začepiti kapaljke ili ometati pravilan rad sistema.
 7. Ventili i regulatori pritiska: Ovi delovi sistema regulišu protok vode i održavaju odgovarajući pritisak vode u cevima kako bi se obezbedila dosledna isporuka vode do biljaka.
 8. Konektori i spojnice: Konektori se koriste za povezivanje cevi, kapaljki i ostalih delova sistema.
 9. Kontroleri navodnjavanja: Ovi uređaji mogu biti ručni ili automatizovani i služe za programiranje i upravljanje vremenom zalivanja, kao i za kontrolu količine i učestalosti vode koja se isporučuje biljkama.
 10. Prskalice i mikroprskalice (opciono): Ponekad se u sistemu kap po kap koriste i prskalice ili mikroprskalice za navodnjavanje većih površina ili specifičnih zona u bašti.

Važno je napomenuti da se svi ovi delovi mogu kombinovati i prilagoditi u skladu sa specifičnim potrebama i zahtevima svakog poljoprivrednog gazdinstva ili bašte. Sistem kap po kap je fleksibilan i može se prilagoditi različitim uslovima i kulturama biljaka.