Neselektivni herbicid za jednogodišnje i višegodišnje uskolisne i širokolisne korovske vrste-

Herbicid na bazi aktivne materije Glifosat koji pripada grupi Derivati glicina koji se apsorbuje lisnom masom i translocira bazipetalno i akropetalno. Inhibira sintezu aromatičnih kiselina te se sprečava sinteza neophodnih aminokiselina za sintezu proteina.

PREPORUKE I NAPOMENE: na tretiranim površinama zabranjena je ispaša mlečne stoke i korišćenje osušene trave za ishranu stoke. Ispaša ostale stoke, kao i korišćenje osušene trave za ishranu stoke je moguće 7 dana posle primene. Preparat Glifomark SG se može mešati sa dikambom, dikvat dibromidom, diuronom. Ne sme se mešati sa herbicidima iz grupe uree, bipiridila, fenoksikarbonskih kiselina i triazina.