Opis

Feeding preporuka
2 – 3 kg 45 – 65 g
3 – 4 kg 60 – 85 g
4 – 5 kg 75 – 95 g
5 – 7 kg 85 – 130 g